Skadehanteringar

Analys och skadeförebyggande verksamhet i fyra steg

För att på ett konkret sätt kunna arbeta med skadeförebyggande verksamhet, följa skadefrekvenser och orsakssamband är det av stor vikt för både företag och försäkringsbolag att alla skador identifieras och systematiseras. Först därefter kan lämpliga preventiva åtgärder utvecklas för att minska och eliminera olika skadetyper.  

En stor andel fordonsskador betyder ökade reparationskostnader, högre självrisker och högre premier. Det finns stora skillnader mellan företagen generellt och det finns även stora skillnader mellan företag som har liknande eller identiska verksamheter. Orsakerna till skillnaderna mellan företagen är varierande och det är inte alltid lätt att slå fast vad som behöver göras i ett företag för att minska fordonsskadorna. 

Det är i regel flera delar som är avgörande för att ett företag ska lyckas med det skadeförebyggande arbetet. En viktig del i arbetet som sällan eller aldrig genomförs är en risk- och skadeanalys. Analysen är den grundläggande delen i det skadeförebyggande arbetet och en förutsättning för en preciserad och målinriktad verksamhet. I och med att analysen genomförs får företaget både metoder för att mäta risker, skadefrekvenser och skadetyper samt konkreta verktyg för att minska skadorna. Analysen ska alltid vara kopplad till det skadeförebyggande arbetet. Analysen och den skadeförebyggande verksamheten är indelad i fyra separata steg.  

De fyra stegen i analysen och det skadeförebyggande arbetet är:  

 1. Initial analys - Skadestatusanalys 
 2. SRF-analys (Skade-, Risk–, och Företagsanalys) 
 3. Åtgärdsprogram 
 4. Resultatevaluering 

För att kunna beräkna och slå fast ett företags skadestatus görs jämförelser med andra liknande företag, vilka utgör ett index. Resultatet av analysen innebär att företaget får en skadestatus under eller över index. Ett företag som ligger under normindex har bättre värden än normföretagen och behöver nödvändigtvis inte vidta några direkta åtgärder. Ett företag som ligger över normindex är i behov av åtgärder. Analysen ger en övergripande bild av företagets skadestatus och förutsättningar.

 • Vilken skadestatus har företaget utifrån index (jämfört med andra företag)
 • Vilken potentiell förutsättning finns för att minska skador finns i företaget
 • Vilken ekonomisk nivå bör företaget rimligen ligga på och vilken vinning bör företaget kunna uppnå 
Resultatet av analysen utgör grunden för det fortsatta arbetet. 

I analysen ingår att mäta risker, skadefrekvenser och skadetyper i företaget. Utifrån bland annat skadetyper och företagets sätt att styra verksamheten tas konkreta åtgärder fram för att minska fordonsskadorna.

 • Skadeidentifiering 
 • Riskidentifiering 
 • Företags- och organisationsanalys

Resultatet av analysen utgör grunden för det skadeförebyggande arbetet. Resultatet presenteras i form av ett åtgärdsprogram som också innehåller beräkningar på hur företaget kan spara genom att minska fordonsskadorna.

Inom ramen för åtgärdsprogrammet definieras och beskrivs följande delar:

 • Primära kortsiktiga åtgärder som ska vidtas
 • Sekundära långsiktiga åtgärder som ska vidtas 
 • System eller metoder för att säkerställa kontroll och uppföljning av skador 

Den sista delen i Analys och skadeförebyggande arbete i fyra steg är en utvärdering av resultatet. Utvärderingen görs tidigast sex månader och senast ett år efter det att rapporten/åtgärdsprogrammet från SRF-analysen har lämnats till och presenterats för företaget. Evalueringen utgår från samma delar som återfinns i analysdelarna 1 – 3. Rapporten från resultatevalueringen innehåller även ekonomiska översikter och prognoser.

Skadeidentifieringsprogram SI-ITM1

För att på ett fullskaligt sätt arbeta med skadeförebyggande verksamhet krävs olika delar. I huvudsak kan man dela upp SI-ITM1s verksamhet i tre delar, 1) Mätning av skador, 2) Analys och åtgärder, 3) Evaluering – utvärdering 

SI-ITM-mätningen bygger på inrapportering, bearbetning/systematisering och företagsrapportering. Kontrollerna som resulterar i inrapporteringen ska genomföras med jämna intervaller. Det som är avgörande för tidsintervallerna för kontrollerna är i första hand antalet skador som uppkommer. Det är viktigt att kontrollerna får en kontinuitet och inte genomförs sporadiskt. 

Kontrollerna är rationella, vilket innebär att de genomförs på 1 – 3 minuter. Kontrollerna genomförs genom okulär avsyning som registreras i digitala dokument. När kontrollen är genomförd överförs informationen till en server för bearbetning. En sammanställning/rapport finns i samma stund som kontrollen är genomförd. 

Skadorna redovisas inom respektive grupp/parameter och kan även omsättas i kostnader. 

 

Teknik SI-ITM1  

Kontrollerna som baseras på checklistor genomförs genom okulär avsyning som registreras/noteras i en handdator (mobiltelefon, ipad eller liknande). När kontrollen/registreringen är färdig sänds informationen vidare till en server.  

Checklistorna finns i en applikation i servern som nås via handdatorn. Checklistorna fylls i genom så kallad touchfunktion (pekfunktion). När checklistorna är ifyllda överförs informationen från handdatorn till servern för bearbetning. 

Checklistorna utgörs av fyra bilder (alla sidor) på det fordon som ska kontrolleras ovanpå fordonsbilderna finns ett rutmönster. När en skada noteras markerar kontrollanten på rutmönstret (genom touchfunktionen) var skadan är. Därefter anges typ av skada, skadetyperna är förvalda och finns angivna i menyn. I samband med att kontrollen påbörjas anger kontrollanten; fordonets id (finns i datorn), vem som är uppgiftslämnare (finns i datorn), mätarställning (läggs in). Tid och datum för kontrollen (registreras automatiskt i datorn). 

Överföringen av information mellan handdatorn och servern kan antingen göras genom dockning eller G3/GPRS (mobiltelefonnätet).